11 دي 1348 03:30
برچسب انرژی

گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس که یکی از ارزش‌های بنیادین خود را طلایه‌داری احترام به محیط‌زیست عنوان کرده است، به منظور ارزیابی و ارتقای ردۀ مصرف انرژی در ساختمان‌های در دست احداث خود مطابق با استانداردهای ملی ایران، پروژۀ برچسب انرژی ساختمان را در واحد تحقیق و توسعه تعریف نمود و پس از موفقیت در اخذ رتبه انرژی B در طراحی ساختمان اطلس گاندی، توسعۀ این روند در سایر پروژه‌های مجموعه را در دستور کار قرار داد.