11 دي 1348 03:30
ایزو 14001

ISO 14000 سری استانداردهای اختیاری است که برای ابزارها و سیستم‌های مدیریت زیست محیطی توسط سازمان جهانی استانداردسازی (ISO) تدوین شده است. سری ISO 14000 شامل استانداردهایی برای ممیزی زیست محیطی، تحلیل چرخه حیات، ارزیابی عملکرد زیست محیطی و از این قبیل می‌باشد که شناخته‌ترین نوع این مجموعه، الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی- ISO 14001:2004 می‌باشد.

سیستم مدیریت زیست محیطی(EMS) ساختاری متشکل از عناصر به هم مرتبط می‌باشد که رویه سازمان در مدیریت پیامدهای زیست محیطی مرتبط با فعالیت‌هایش را مشخص می‌کند. این عناصر شامل خط‌مشی‌ها، ساختار سازمانی، روش‌های اجرایی، مقاصد، اهداف و فرآیند‌های تعریف شده می‌باشد. برای اینکه این عناصر اثربخش باشند باید در ارتباط با یکدیگر و به صورت بخشی از سیستم مدیریت تجاری سازمان طرح‌ریزی و اجرا شوند.