11 دي 1348 03:30
ایزو 9001

بر اساس استاندارد ایزو 9001 خط‌مشی کیفیت و نظامنامه کیفیت تدوین شده است. خط مشی کیفیت بیانیه‌ای رسمی است که با برنامه کسب و کار برنامه بازاریابی و نیازهای مشتری رابطه نزدیکی دارد. خط‌مشی کیفیت  در تمام سطوح سازمانی و توسط تمام پرسنل درک شده و از آن پیروی می شود. تصمیمات مرتبط با سیستم کیفیت بر مبنای داده‌های ثبت شده در سازمان اتخاذ می‌گردد، همچنین سازگاری و کارایی سیستم به صورت دوره‌ای مورد ارزیابی و ممیزی قرار می گیرد. تمام فرآیندهای سازمانی  مورد ردیابی و پایش قرار می گیرند و روش های اجرایی و دستورالعمل ها جهت انجام درست و شفاف سازی مراحل کار انجام می شود.

عملکرد سازمان به صورت دوره‌ای از طریق ممیزی داخلی و جلساتي تحت عنوان جلسات بازنگري مديريت مورد بازنگري و بازبيني قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا سیستم کیفی به خوبی کار می‌کند و آیا می‌توان بهبودهای مورد نیاز را در سیستم اعمال نمود. رسیدگی به مشکلات موجود و مشکلات بالقوه و مستندسازی این اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده و پایش کارایی اقدامات انجام گرفته از موارد دیگری است که در این جلسات مطرح می‌گردد.