اهمیت به محیط زیست

حفاظت از محیط زیست که جزء تفکیک ناپذیر از توسعه پایدار است همواره به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادین گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس مورد تاکید قرار گرفته است. مصادیق ناپایداری همانند استفاده نامناسب از انرژی، بهره‌برداری و تخریب بی‌رویه منابع پایه، فقر، افزایش جمعیت، افزایش آلودگی‌ها و ... عمدتا مشکلات محیط زیست نیز محسوب می‌شوند از این رو حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار اهمیت روزافزون می‌یابد. گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس همراستا با سیاست‌های دولت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک در بخش ساختمان، راهکار‌های زیست محیطی نوآورانه‌ای را در تمامی پروژه‌های خود در مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری به کار برده است. نصب سامانه برق خورشیدی در بام، برچسب انرژی ساختمان، تصفیه فاضلاب بخشی از این راهکار‌ها می‌باشد.