نظام مدیریت یکپارچه

نگرش مديريت ارشد شركت به لزوم ايجاد سيستم مديريت يكپارچه (IMS) متشكل از سيستم مديريت كيفيت (ISO 9001)، سيستم مديريت زيست محيطي (ISO 14001) و سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي (OHSAS 18001) در واقع نگاه چند سويه اي است كه رئوس آن دسترسي به كيفيتي فراگير در سازمان، اعتماد به ارزش بخشي به نيروي كار، ايمن‌سازي شرايط و سرانجام نگهداري و پاسداشت درست چرخه اكولوژيك طبيعت را تشكيل مي‌دهد. براي ماندگاري در عرصه هاي قدرت بايد پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل سازمان، انسانها (نيروي كار) و محيط را شناخت و در مسير نگهداشت، بهسازي همه جانبه و تقويت نقاط مثبت آنها گام برداشت. درپروژه استقرار سيستم مديريت یکپارچه ماموریت و اهداف سازمان تدوین شده است و جهت نیل به اهداف سازمان فرایندها شناسایی و در جهت نیل به اهداف سازمان، روشهاي اجرايي، دستورالعملهاي كاري، مسئوليتها و اختيارات و ارتباطات كاري كاركنان به صراحت تعيين گرديده است و عملکرد فرایندها توسط شاخص‌ها پایش و اندازه گیری می شوند و در صورت خارج شدن از معیار ها اقدامات اصلاحی صادر می شوند به صورتي كه با وجود گستردگي كار و تنوع اشتغالات، روابط بين‌واحدها و افراد با تسهيل لازم همراه بوده و كنترلهاي مقتضي نيز در روند انجام بهينه امور صورت مي‌پذيرد.